Hotararile autoritatii deliberative

 

Actele administrative adoptate de Consiliul Judetean

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
1 Hotarare privind modificarea componentei comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeteni ai Consiliului Judetean Valcea Descarcare
2 Hotarare privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Simion Aurel, precum si vacantarea locului de consilier judetean Descarcare
3 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Vieru Gheorghe, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism Descarcare
4 Hotarare privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Pasat Gheorghe, precum si vacantarea locului de consilier judetean Descarcare
5 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Petrescu Remus, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru buget, finante si administrarea domeniului public si privat al judetului Descarcare
6 Hotarare privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local si din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2020 Descarcare
7 Hotarare privind aprobarea Bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 Descarcare
8 Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului inregistrat de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea, la data de 31 decembrie 2019 Descarcare
9 Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului inregistrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, la data de 31 decembrie 2019 Descarcare
10 Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului inregistrat de catre Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti, la data de 31 decembrie 2019 Descarcare
11 Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului inregistrat de catre Spitalul de Psihiatrie Dragoesti, la data de 31 decembrie 2019 Descarcare
12 Hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, inregistrat la data de 31 decembrie 2019 Descarcare
13 Hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Judetean Valcea catre: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „APA VALCEA”, pentru anul 2020 Descarcare
14 Hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, din veniturile proprii ale acestuia Descarcare
15 Hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, din veniturile proprii ale acestuia Descarcare
16 Hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti, din veniturile proprii ale acestuia Descarcare
17 Hotarare privind aprobarea liniilor de garda ale Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti Descarcare
18 Hotarare privind aprobarea liniei de garda a Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
19 Hotarare privind aprobarea Planului de Administrare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea pentru perioada 01 octombrie 2019 - 30 septembrie 2023 Descarcare
20 Hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate in domeniul public al judetului Valcea Descarcare
21 Hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile si darea acestora in administrare Descarcare
22 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
23 Hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
24 Hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti Descarcare
25 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
26 Hotarare privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre UAT Comuna Vaideeni si UAT Judetul Valcea pentru realizarea studiilor in vederea depunerii spre finantare a proiectului “Centru comunitar integrat in comuna Vaideeni, judetul Valcea” Descarcare
27 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii ”Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea” Descarcare
28 Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unor imobile din domeniul public al Comunei Roesti in domeniul public al Judetului Valcea si preluarea serviciului social „Caminul de Ingrijire Batrani” din Comuna Roesti, Judetul Valcea in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
29 Hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA-VALCEA, sa aprobe retragerea Comunei Stroesti din Asociatie, modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei precum si imputernicirea Presedintelui Asociatiei sa semneze Actele Aditionale la acestea Descarcare
30 Hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa aprobe prelungirea mandatului administratorului provizoriu cu inca doua luni incepand cu data de 01.02.2020 Descarcare
31 Hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
32 Hotarare privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementarii masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din asezarile informale si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acesteia Descarcare
33 Hotarare privind modificarea si completarea art.1, alin. (1) din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.67 din 29 martie 2019 referitoare la aprobarea infiintarii Echipei Intersectoriale Locale Valcea pentru prevenirea si combaterea oricaror forme de violenta asupra copiilor (diferite forme de agresiune, neglijare, exploatare in scopuri economice ori sexuale, trafic etc) si violenta in familie Descarcare
34 Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Comisia de Orientare Scolara si Profesionala, respectiv in Comisia de Contestatii pentru Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea Descarcare
35 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020 Descarcare
36 Hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2019 Descarcare
37 Hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2020 Descarcare
38 Hotarare privind aprobarea retelei scolare de învatamant special din Judetul Valcea, pentru anul scolar 2020-2021 Descarcare
39 Hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al judetului Valcea Descarcare
40 Hotarare privind darea în administrarea Centrului Militar Judetean Valcea, respectiv Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”General Magheru” Valcea a unor bunuri mobile ce apartin domeniului privat al Judetului Valcea Descarcare
41 Hotarare privind aprobarea statului de functii al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
42 Hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
43 Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea Descarcare
44 Hotarare privind aprobarea suplimentarii liniilor de garda ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea cu o linie de garda pentru UPU SMURD Descarcare
45 Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 Descarcare
46 Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumei de 27.316 mii lei, din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin.(1), lit. c) din Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, în mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020 Descarcare
47 Hotarare privind aprobarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral de la buget si a numarului de personal si fondul aferent salariilor de baza din aparatul de specialitate si din institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023; aprobarea Programului lucrarilor de întretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020; aprobarea repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021 – 2023; aprobarea Bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023; rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea si al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, pe anul 2020 Descarcare
48 Hotarare privind încetarea contractului de mandat al administratorului special al debitoarei Societatea CET Govora S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
49 Hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea în Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea CET Govora S.A. Ramnicu Valcea, sa desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora S.A. Ramnicu Valcea, în cadrul procedurii insolventei si sa semneze contractul de mandat al acestuia Descarcare