30-07-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 25 iunie 2021. Descarcare
2 Informare privind activitatea din trimestrul II 2021 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2021.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea catre Asociatia Nationala a Autoritatilor Teritoriale de Ordine Publica „ANATOP”, pe anul 2021, in cuantum de 5000 lei.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate de unitatile de cult din judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele sportive de utilitate publica.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul cultural.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
9 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, precum si entitatilor publice care organizeaza programe si proiecte in domeniul tineretului si pot beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Teatrului Anton Pann Ramnicu Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si contributia lunara datorata Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti de beneficiarii serviciilor medico sociale si/sau de sustinatorii legali ai acestora pentru anul 2021.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unui bun imobil, aflat in domeniul public al judetului Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind trecerea unui imobil-cladire situat in municipiul Ramnicu Valcea, Calea lui Traian, nr.95, judetul Valcea, din domeniul public al judetului Valcea in domeniul public al statului.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind darea in administrare Spitalului Judetean de Urgenta Valcea a unei parti din imobilul situat in municipiul Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian, nr.138, bloc D3, proprietate publica a judetului Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.243 din 22 decembrie 2020 privind stabilirea nivelului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2021, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Troianu (CIA Troianu) fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu capacitate de 50 locuri, situat in municipiul Ramnicu Valcea, str. Schitu Troianu nr. 2 - 4, judetul Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Slatioara (CIA Slatioara), fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu capacitate de 12 locuri, situat in comuna Slatioara, judetul Valcea,
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Nicolae Balcescu (CIA Nicolae Balcescu), fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu capacitate de 30 locuri, situat in comuna Nicolae Balcescu, sat Predesti, str. Principala nr.11, judetul Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Ingrijire si Asistenta Zatreni, cu o capacitate de 90 locuri, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, situat in comuna Zatreni, judetul Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Ingrijire si Asistenta Bistrita, cu o capacitate de 100 locuri, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu sediul in comuna Costesti, sat Bistrita nr. 116, judetul Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de preluare a serviciului social "Caminul de Batrani" din Comuna Scundu, Judetul Valcea, fara personalitate juridica in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
22 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”APA Valcea” sa aprobe, pretul pentru apa potabila si tariful pentru canalizare-epurare pentru serviciile publice furnizate de Apavil S.A. pe intreaga arie de operare, modificarea si completarea, prin Act aditional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.1/2008, precum si mandatarea Presedintelui Asociatiei sa semneze, in numele si pe seama Judetului Valcea, Actul Aditional mentionat.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
23 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Mediu in judetul Valcea, pentru perioada 2021-2024.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
24 Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.84 din 31 martie 2021 referitoare la validarea mandatului membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
25 Proiect de hotarare privind modificarea componentei nominale a Echipei Intersectoriale Locale Valcea pentru prevenirea si combaterea oricaror forme de violenta asupra copiilor si violenta in familie, constituita prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 67 din 29 martie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
26 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
27 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului asiguratilor in Adunarea Reprezentantilor, organ de conducere al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
28 Diverse  
   Avize comisii de specialitate Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
   Minuta Descarcare
  Proces verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 iulie 2021, ora 10.00 Descarcare
140 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
141 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2021 Descarcare
142 Hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea catre Asociatia Nationala a Autoritatilor Teritoriale de Ordine Publica „ANATOP”, pe anul 2021, in cuantum de 5000 lei Descarcare
143 Hotarare privind aprobarea alocarii de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate de unitatile de cult din judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania Descarcare
144 Hotarare privind aprobarea alocarii de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele sportive de utilitate publica Descarcare
145 Hotarare privind aprobarea alocarii de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul cultural Descarcare
146 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, precum si entitatilor publice care organizeaza programe si proiecte in domeniul tineretului si pot beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea Descarcare
147 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Teatrului Anton Pann Ramnicu Valcea Descarcare
148 Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si contributia lunara datorata Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti de beneficiarii serviciilor medico sociale si/sau de sustinatorii legali ai acestora pentru anul 2021 Descarcare
149 Hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unui bun imobil, aflat in domeniul public al judetului Valcea Descarcare
150 Hotarare privind trecerea unui imobil-cladire situat in municipiul Ramnicu Valcea, Calea lui Traian, nr.95, judetul Valcea, din domeniul public al judetului Valcea in domeniul public al statului Descarcare
151 Hotarare privind darea in administrare Spitalului Judetean de Urgenta Valcea a unei parti din imobilul situat in municipiul Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian, nr.138, bloc D3, proprietate publica a judetului Valcea Descarcare
152 Hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.243 din 22 decembrie 2020 privind stabilirea nivelului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2021, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
153 Hotarare privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Troianu (CIA Troianu) fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu capacitate de 50 locuri, situat in municipiul Ramnicu Valcea, str. Schitu Troianu nr. 2 - 4, judetul Valcea Descarcare
154 Hotarare privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Slatioara (CIA Slatioara), fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu capacitate de 12 locuri, situat in comuna Slatioara, judetul Valcea Descarcare
155 Hotarare privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Nicolae Balcescu (CIA Nicolae Balcescu), fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu capacitate de 30 locuri, situat in comuna Nicolae Balcescu, sat Predesti, str. Principala nr.11, judetul Valcea Descarcare
156 Hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Ingrijire si Asistenta Zatreni, cu o capacitate de 90 locuri, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, situat in comuna Zatreni, judetul Valcea Descarcare
157 Hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Ingrijire si Asistenta Bistrita, cu o capacitate de 100 locuri, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu sediul in comuna Costesti, sat Bistrita nr. 116, judetul Valcea Descarcare
158 Hotarare privind aprobarea solicitarii de preluare a serviciului social "Caminul de Batrani" din Comuna Scundu, Judetul Valcea, fara personalitate juridica in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
159 Hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”APA Valcea” sa aprobe, pretul pentru apa potabila si tariful pentru canalizare-epurare pentru serviciile publice furnizate de Apavil S.A. pe intreaga arie de operare, modificarea si completarea, prin Act aditional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.1/2008, precum si mandatarea Presedintelui Asociatiei sa semneze, in numele si pe seama Judetului Valcea, Actul Aditional mentionat Descarcare
160 Hotarare privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Mediu in judetul Valcea, pentru perioada 2021-2024 Descarcare
161 Hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.84 din 31 martie 2021 referitoare la validarea mandatului membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
162 Hotarare privind modificarea componentei nominale a Echipei Intersectoriale Locale Valcea pentru prevenirea si combaterea oricaror forme de violenta asupra copiilor si violenta in familie, constituita prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 67 din 29 martie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
163 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Valcea Descarcare
164 Hotarare privind desemnarea reprezentantului asiguratilor in Adunarea Reprezentantilor, organ de conducere al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate Descarcare