15-02-2018

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 ianuarie 2018. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Președintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Rãdulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent. Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul IV/2017. Descarcare
4 Raport privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in cursul anului 2017. Descarcare
5 Raport privind modul de solutionare a petitiilor adresate Consiliului Judetean Valcea si a solicitarilor privind accesul la informatiile de interes public, in perioada 01.01.2017 - 31.12.2017. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind: aprobarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral de la buget si a numarului de personal si fondul aferent salariilor de baza din aparatul de specialitate si din institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021; aprobarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2018; aprobarea repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2018 si estimari pe anii 2019 – 2021; aprobarea Bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza , pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumei de 10.030 mii lei, din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin. (3), lit.b) din Legea Bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2018, precum si a sumelor aprobate conform art.33, alin. 3, lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, estimate pentru anii 2019-2021. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate in domeniul public al judetului Valcea. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemptiune referitor la cumpararea imobilului ( teren ) in suprafata de 2.046 mp, situat in zona de protectie a Sitului arheologic de la Ramnicu Valcea, Cartier Copacelu (Valea Raii), municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, identificat in Lista monumentelor istorice 2015, cod VL-I-s-A-09508. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri rezultate din investitia „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice” . Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea de catre Autoritatea publica tutelara a criteriilor de selectie, a profilului candidatului, profilul consiliului, a matricelor aferente profilului candidatului si profilului consiliului pentru membrii consiliului de administratie la societatea Expo Nord-Oltenia S.A. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Expo Nord-Oltenia S.A. sa desemneze trei administratori provizorii in Consiliul de administratie al societatii incepand cu data de 21.02.2018. Descarcare
15 Diverse. Descarcare

Arhiva sedinte