27-11-2015

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 23 octombrie 2015. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Vicepresedintele cu atributii de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, domnul Gheorghe Pasat, de la ultima sedinta ordinara si pana în prezent. Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, în trimestrul III/2015. Descarcare
4 Informare privind activitatea din trimestrul III 2015 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea si alocarea de sume unor unitati administrativ - teritoriale, precum si rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral din bugetul propriu al judetului Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Programului lucrarilor de întretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2015. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 5.317,0 mii lei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate în baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/2015, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, în ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura, care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2015. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumei de 12.457,0 mii lei pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2015 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea, nr. 14 din 30.01.2015, privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 septembrie 2015. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica în anul 2016. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii "CET Govora" S.A. Ramnicu Valcea, pe anul 2015 si estimarea principalilor indicatori economico-financiari pentru anii 2016 si 2017 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor fiscale provenite din redeventa si majorari datorate bugetului propriu al Judetului Valcea de catre S. C. Apavil S. A. Ramnicu Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind achizitionarea de catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea a serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a intereselor regiei în cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr. II.1 si nr.II. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 149 din 28 noiembrie 2013, privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
15 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, în judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea, nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Oltetani – Balcesti”, operatorului de transport rutier, Primaria Comunei Lalosu. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999, privind însusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al judetului Valcea, în vederea scoaterii din functiune. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind închirierea unui spatiu în suprafata de 41,22 mp, situat la etajul II, în imobilul ”Centrul Militar Judetean” din strada Maior V. Popescu nr. 8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea, catre Partidul Social Romanesc Filiala Valcea. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind darea în administrarea Consiliilor locale ale municipiilor si oraselor din judetul Valcea a sectoarelor de drumuri judetene, aflate în intravilanul acestora. Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza „D.A.L.I.”, pentru obiectivul de investitii „Lucrari de interventie la obiectivul pod pe DJ 703 G Jiblea – Salatrucel - limita judetul Arges, km. 7+750, judetul Valcea”. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza „Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investitii „Refacere DJ 703M Perisani – Cornet km. 2+800, km. 3+800, km 5+200 (platforma drum si ziduri de sprijin)”, judetul Valcea. Descarcare
23 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza „D.A.L.I.”, pentru obiectivul de investitii „ Lucrari de punere în siguranta a podului pe DJ 656 Olanesti – Comanca- Tisa - Vila 1 Mai, km. 1+950”, judetul Valcea. Descarcare
24 Proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 6 luni, a functiei publice de conducere de Director executiv al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea, de catre doamna Branescu Mihaela – Gabriela, consilier, gradul profesional superior. Descarcare
25 Proiect de hotarare privind desemnarea unui administrator propus de actionarul Judetul Valcea în Consiliul de administratie al S.C. APAVIL S.A. Ramnicu Valcea si mandatarea reprezentantului Judetului Valcea în Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. APAVIL S.A. Ramnicu Valcea sa aprobe numirea acestuia. Descarcare
26 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte