31-01-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 18 decembrie 2018 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la sedinta precedenta si pana în prezent Descarcare
3 Planul Strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea si indicatorii de performanta minimali, pentru anul 2019 Descarcare
4 Raport privind modul de solutionare a petitiilor adresate Consiliului Judetean Valcea si a solicitarilor privind accesul la informatiile de interes public, în perioada 01.01.2018- 31.12.2018 Descarcare
5 Informare privind activitatea din trimestrul IV 2018 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de învatamant special din Judetul Valcea, pentru anul scolar 2019-2020 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local si din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2019 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea articolului 1, litera "m" - anexa nr. 13, la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.229 din 18 decembrie 2018, privind nivelul taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica în anul 2019 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind atribuirea directa, pe perioada 04.02.2019-02.12.2019, a licentei de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate, pe traseul judetean 053, "Autogara Antares Transport Ramnicu Valcea-Francesti-Pausesti Otasau", operatorului de transport rutier S.C. Viltrans S.R.L., declarat castigator în urma organizarii licitatiei electronice la nivel national din data de 07.01.2019 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea modelului-cadru a Conventiei de colaborare pentru cofinantarea/furnizarea serviciilor sociale din domeniul protectiei copilului, incheiata intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea si Fundatia "Inima pentru Inima" Descarcare
14 Proiect de hotarare privind actualizarea valorii obiectivului de investitii "Refacere platforma drum, ziduri de sprijin si amenajari podete pe DJ 701D Ciunget–Latorita–Galbenu, km 0+000 – 5+500", judetul Valcea, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 152 din 31 iulie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
15 Proiect de hotarare privind actualizarea valorii obiectivului de investitii "Refacere DJ 703M Perisani–Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platforma drum si ziduri de sprijin", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 153 din 31 iulie 2017 Descarcare
16 Proiect de hotarare privind actualizarea valorii obiectivului de investitii "Reamenajare spatii Scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea”, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 155 din 31 iulie 2017 Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate, completat cu elementele specifice din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea, extinderea si dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea" Descarcare
18 Proiect de hotarare privind concesionarea catre Societatea CET GOVORA SA Ramnicu Valcea si calculul redeventei minime lunare pentru bunurile apartinand domeniului public al Judetului Valcea, în baza prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.23 din 15 februarie 2018, privind declararea de interes public judetean, a unor bunuri rezultate din investitia "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice" Descarcare
19 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri aferente obiectivului de investitii "Mirajul Oltului–extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti-Caciulata" Descarcare
20 Proiect de hotarare privind darea în administrarea Serviciului Public de Turism, Agrement si Servicii a unor bunuri aflate în domeniul public si privat al judetului Valcea, aferente obiectivului de investitii "Mirajul Oltului–extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti-Caciulata" Descarcare
21 Proiect de hotarare privind modificarea indemnizatiei lunare brute a administratorului special al Societatii CET Govora S.A. Ramnicu Valcea si incheierea actului aditional la contractul de mandat al acestuia Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
23 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea SA sa aprobe Actul Constitutiv al societatii Descarcare
24 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A., sa aprobe declansarea procedurii de selectie pentru doi membri în Consiliul de Administratie Descarcare
25 Proiect de hotarare privind aprobarea reluarii procedurii de selectie pentru un membru în consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
26 Proiect de hotarare privind delegarea domnului Bobe Ion-Sef Serviciu, sa exercite atributiile de Director al Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea Descarcare
27 Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism Descarcare
28 Diverse  

Arhiva sedinte