29-01-2016

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 22 decembrie 2015. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Vicepresedintele cu atributii de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, domnul Gheorghe Pasat, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent. Descarcare
3 Planul Strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea si indicatorii de performanta minimali, pentru anul 2016. Descarcare
4 Raport privind modul de solutionare a petitiilor adresate Consiliului Judetean Valcea si a solicitarilor privind accesul la informatiile de interes public, in perioda 01.01.2015 - 31.12.2015. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a sumei de 8.624,0 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 14084,0 mii lei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate in baza Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si / sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la imprumuturile contractate in baza OUG nr.2/2015, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ - teritoriale, pe anul 2016. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind: •aprobarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral de la buget si a numarului de personal si fondul aferent salariilor de baza din aparatul de specialitate si din institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019; • aprobarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2016; •aprobarea Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019; •aprobarea Bugetului imprumuturilor interne si a Listei obiectivelor de investitii finantate din imprumuturi interne, pe anul 2016; •aprobarea repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2016. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, inregistrat la data de 31 decembrie 2015. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiilor Consiliului Judetean Valcea, pentru anul 2016 la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania si la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu, in vederea efectuarii transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea, pentru anul 2016. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei 021 din Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor care apartin domeniului public sau privat al judetului, pentru anul 2016. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, incasata de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, pentru anul 2016. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau detinute de Consiliul Judetean Valcea, cu exceptia adeverintelor privind vechimea in munca, pentru anul 2016. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind actualizarea unor taxe pentru servicii prestate catre utilizatori, incasate de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, pentru anul 2016. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2016. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda, exprimata in natura, pentru anul 2016. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantilor judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii „Parc Ind Valcea” S. A., sa aprobe majorarea capitalului social al societatii. Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Administrare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea propus de Consiliul de Administratie pentru perioada 1 octombrie 2015 – 30 septembrie 2019. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de Colaborare pentru finantarea/ furnizarea de servicii sociale incheiata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea cu Fundatia “Inima pentru Inima”. Descarcare
23 Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare, pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a persoanelor. Descarcare
24 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun imobil, situat in municipiul Ramnicu Valcea, bulevardul T.Vladimirescu, nr.23, judetul Valcea. Descarcare
25 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile realizate prin Proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea”. Descarcare
26 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza „Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investitii „Scara de evacuare in caz de incendiu” la Complexul de servicii sociale Troianu, municipiul Ramnicu Valcea. Descarcare
27 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a componentelor structurii organizatorice implicate in procesul de planificare de mediu in judetul Valcea si a Regulamentului privind organizarea si functionarea grupului de lucru. Descarcare
28 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul Administrativ al Teatrului “Anton Pann” Ramnicu Valcea. Descarcare
29 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte