31-07-2015

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 iunie 2015 Descarcare
2 Informare cu privire la activitatea desfasurata de Vicepresedintele cu atributii de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, domnul Gheorghe Pasat, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, in anul 2014 si in semestrul I, 2015 Descarcare
4 Informare privind activitatea desfasurata de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea, in anul 2014 si in semestrul I, 2015 Descarcare
5 Informare privind activitatea desfasurata de Memorialul "Nicolae Balcescu", Judetul Valcea, in anul 2014 si in semestrul I, 2015 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Teodor Tranca Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico - Sociala a Judetului Valcea pentru perioada 2015 – 2022  Descarcare
8 Proiect de hotarare privind asocierea Judetului Valcea cu Comuna Budesti in vederea realizarii lucrarilor de pietruire a drumului de interes local Samnic, situat in comuna Budesti, sat Racovita  Descarcare
9 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2015  Descarcare
10 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 1.556.000 lei din excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2015  Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 19.330.000 lei, pe o perioada de 15 ani, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri, in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013  Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea participarii judetului Valcea la "Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national", pe anul 2015  Descarcare
13 Proiect de hotarare privind majorarea valorii de inventar a unor active fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor, aflate in domeniul public al Judetului Valcea  Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii Sfintei Manastiri Bistrita referitoare la solicitarea de rectificare a Cartii Funciare nr.150/2005 Costesti  Descarcare
15 Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea  Descarcare
16 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul "S.C. EUROFINA S.R.L. – Dragasani – Mitrofani – Amarasti – Gusoeni", operatorului de transport rutier, S.C SLS EXPRESS S.R.L.  Descarcare
17 Proiect de hotarare privind preluarea in domeniul privat al judetului Valcea a bunurilor realizate in cadrul Proiectului PHARE cu titlul "Centrul de conventii si expozitii Nord -Oltenia"  Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii "Consolidare si refacere DJ 656 Olanesti – Comanca – Tisa, km 0+000-8+874 (platforma drum, ziduri de sprijin, podete)", judetul Valcea  Descarcare
19 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemptiune referitor la cumpararea imobilului (teren), in suprafata de 2000,39 mp, situat in perimetrul sitului arheologic "Buridava Romana" de la Stolniceni, identificat in Lista monumentelor istorice 2010, cod VL-I-s-A-09580, municipiul Ramnicu Valcea , judetul Valcea  Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea "Protocolului de colaborare cu Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) referitor la gestiunea Registrului Agricol in format electronic, pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a persoanelor"  Descarcare
21 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 111 din 30 aprilie 2015 referitoare la aprobarea "Protocolului de colaborare cu Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) referitor la gestiunea Registrului Agricol in format electronic"  Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aprobarea "Protocolului de colaborare cu Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) referitor la gestiunea Registrului Agricol in format electronic"  Descarcare
23 Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea, referitor la respectarea prevederilor legale, in domeniul securitatii si sanatatii in munca  Descarcare
24 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.149 din 28 noiembrie 2013, privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea  Descarcare
25 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetul Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala "Expo Nord – Oltenia" S.A, sa aprobe modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii  Descarcare
26 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea  Descarcare
27 Diverse  Descarcare

Arhiva sedinte